REGEMENTET PÅ 1800-TALET

Kungliga Österbottens regemente grundades, som så många andra landskapsregementen, 1626. Fram till 1732 hade regementet 10 kompanier varefter antalet blev 8 som var det vanliga vid infanteriet. Året därpå ingicks nämligen avtal om att även Österbottens allmoge skulle införa det yngre indelningsverket enligt vilket bondehemmanen grupperade i rotar, skulle anställa soldaterna och hålla dem med soldattorp som huvudavlöning.

Vid 1800-talets början var de 8 kompanierna och deras roteringssocknar följande:Livkompaniet , roterat i Mustasaari, Vörå och Nykarleby; Överstelöjtnantens kompani, roterat i Siikajoki och Limingo; Första majorens kompani, roterat i Storkyro, Lillkyro och Laihela; Andre majorens kompani, roterat i Gamlakarleby, Kelviå, Lochteå och Kalajoki; Kemi kompani, roterat i Karlö, Limingo, Uleåborg, Ijo, Kemi och Pudasjärvi; Närpes kompani, roterat i Lappfjärd, Närpes, Malax och Mustasaari; Pyhäjoki kompani, roterat i Kalajoki, Pyhäjoki och Salo samt Ilmola kompani, roterat i Ilmola och Lappo. Manskapsstyrkan uppgick nu till 1200 man.

Inför anfallsskedet l808 kom regementet att uppdelas så att de fem sydliga kompanierna anslöts till huvudarmen, där de ingick i 2 brigaden under von Döbeln medan de tre nordliga kompanierna tilldelades 5 brigaden och Sandels. De fem sydliga kompanierna kom följaktligen att delta bl.a. i striderna vid Kauhajoki, Nummijärvi och Oravais medan de tre nordliga stred vid Kuopio, Toivala och Virta bro (Idensalmi).

De sydliga kompaniernas krig avbröts genom general Gripenbergs kapitulation vid Kalix den 25 mars 1809 medan återstoden av de nordliga kämpade vidare till krigsslutet.

Eftersom rotesoldaterna i Oravais med omnejd tillhörde Livkompaniet och detta deltog i Oravaisslaget var det för Oravais historiska förening naturligt att välja just detta kompani till historisk förebild och "traditionstrupp" för dess uppvisningsgrupp. Som en kuriositet kan berättas att det numera framkommit att ett tiotal av "kompaniets" medlemmar hade förfäder med i det verkliga Lif Compagniet 1808.

Text Ulf Smedberg