Militären 1808

DEN SVENSKA ARMÉNS ORGANISATION I FINLAND

Då finska kriget bröt ut i februari 1808 fanns omkring 18 000 infanterister, 750 ryttare och 900 artillerister i Finland. De samlade trupper som kunde användas i operationer mot ryssarna utgjorde mellan 10 000 och 12 000 man, till dessa räknas inte de som befann sig på garnisonerna.

Under 1808-1809 års krig var armén organiserad i brigader som bestod av fyra infanteribataljoner med sammanlagt 2400 man, ett artilleriförband med 6 pjäser och en rytteriskvadron om 125 man. Infanteribataljonen bestod av 600 man som var indelade i 4 kompanier med 150 man vardera. Kompanierna var i sin tur indelade i plutoner hur många?, Till varje bataljon hörde också en tross med 11 vagnar och 20 hästar. Kompanierna behövde inte vara uppbyggda av 150 man, de kunde vara färre, till exempel Pieksämäki kompani.

Eftersom en brigad bestod av infanteri, artilleri, rytteri och tross kunde den operera självständigt vid behov. Brigaden kunde också ingå i en arméfördelning med en eller flera andra brigader. Bataljoncheferna stod direkt under brigad- eller fördelningscheferna sedan mars 1808 då regementförbanden upplöstes.

I armén fanns även värvade trupper som fick penninglön. De värvade soldaterna användes främst till gardet, garnisonstjänst och artilleriet. Dessutom ingick vargerade män i armén under finska kriget.