Projekt

Soldat SPA (EU finansiering och del av Feelgood-invest - avslutat);

Feelgood-invest är ett investeringsprojekt med vilket man kan skapa en större gemenskap i byn, få med olika typer av invånare och skapa generationsöverskridande verksamhet. Projektets åtgärder strävar till en mångsidigare användning av allmännyttiga fastigheter, byagårdar, gemensamma anläggningar, parker och friluftsområden. En byggnad som används relativt flitigt på vårt området är den gamla rökbastun. Den kunde dock utnyttjas i högre grad om uppvärmningen görs mera effektiv. Den gamla traditionella rökbastun kräver i dagens läge en lång uppvärmningstid (ca 10 timmar), vilket gör att den är ineffektiv och allt för kostsam att använda. Genom att förse den gamla bastun med en vedeldad bastuugn skulle användandet förbättras och effektiviseras betydligt. Bastun och miljön kring bastun kunde samtidigt utvecklas till en för besökaren mera attraktiv och tillgänglig del av området i stort. Bastuns tak bör samtidigt renoveras.  Platsen förses med staket eller annan form av inhägnad samt med planteringar för att skapa en mysigare miljö för våra bastubadande gäster. Vi vill dessutom förse platsen med en stationär och lätt tvättbar badtunna med tak och ett utekök med bl.a. grillmöjligheter. Området kring bastun bör planeras så att det passar väl in i den övriga miljön. Projektet har förlängts och pågår fram till hösten 2022.

Smartfiskens historiska perspektiv (EU finansiering - avslutat);

Med smartfiskens historiska perspekiv vill vi lyfta fram kulturen vid kusten, samhället och vilken betydelse fisket haft ur ett historiskt perspektiv. Målet är att skapa nya samarbetsformer, genom att ge lokala fiskare möjlighet att samarbeta med fiskförädlare och restauranger. Vi vill erbjuda fiskare, fiskförädlare och restauranger möjlighet att delta i processen att tillsammans framta produkter inspirerade av den lokal historien samt att hitta försäljningskanaler och marknadsföra produkterna tillsammans. Projektet pågår fram till 31.05.2022.

Attraktiva kulturmiljölandskap i Österbotten – Oravais slagfält och Stundars museum (EU finansiering - avslutat);

Vi vill genom samarbetsprojektet lyfta fram den österbottniska kulturmiljön som en resurs att vårda och utveckla. Vår gemensamma målsättning är att skapa historiskt trovärdiga kulturmiljöer som attraherar såväl turister som ortsbor. Detta gör vi genom att skapa livskraftiga besöksmål och identitetsskapande platser som ortsborna kan vara stolta över. Målet blir skapa attraktiva, trivsamma och tidsenliga grönområden utifrån given planering. I kulturmiljön ingår friska, användbara och kulturhistoriskt värdefulla byggnader som berättar en historia om den plats där de står. I kulturlandskapet finns en biologisk mångfald och en miljö som ger tillgänglighet till rekreation och aktiviteter på olika sätt. Vi medvetandegör hållbarhetstanken som våra museer och våra verksamhetsformer ger inom ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet. Vi sätter närturismen i fokus som besöksnäring, vilket möjliggör engagemang och aktiviteter för regionens invånare. Vi gör byn till ett naturligt vardagsrum och skyltfönster för närområdet och dess historia. Vi betonar nyanvändning av gamla metoder och självhushållning som en hållbar utveckling för framtiden. Projektet leder fram till ökad omsättning, nya produkter och tjänster inom närturism. Projektet pågick under 1.7.2021 - 31.12.2023 och har nu avslutats. Resultatet av planeringsdelen finns publicerad i en rapport. 

Berätta din historia! (EU finansiering - pågår och just startat);

Är ett nytt projekt som syftar till att skapa nya upplevelser vid hembygdsmuseer och historiska miljöer i Österbotten genom att sammankoppla dessa med bland  annat professionella scenkonstnärer, museipedagoger och historiska/förhistoriska forskare. Projektet vill visa att dessa miljöer kan vara mer än bara platser att se på, utan även platser där man kan uppleva, lära sig och på ett engagerande sätt delta i historien. Projektet vill lyfta fram det österbottniska traditionslandskapet (från förhistoriskaplatser — nutid) som en resurs, genom att förmedla och utveckla samt att levandegöra platsens historia. Projektet pågår 1.11.2023-31.12.2026.

Tack till alla våra finansiärer och samarbetsparters!

KONSTSAMFUNDET   

Kerstin och Ernst Ehrs Stiftelse

Geselius fond

Aktia Sparbanksstiftelsen i Oravais

Vörå kommun